PRIVACYVERKLARING maXimaal

  • Inleiding

Indien u zich wil inschrijven in onze Nieuwsbrief of een bericht wil versturen via het contactformulier, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking. 

  • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is maXimaal BV, met maatschappelijke zetel te Interleuvenlaan 62 bus 54  - 3001 Leuven, met ondernemingsnummer 0762548474. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres:  maximaalgame@gmail.com.

  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de gegevens die u als consument of verdeler opgeeft in het contactformulier op onze website: E-mailadres, voornaam, familienaam.

Daarnaast verwerken wij alle gegevens die u als consument opgeeft bij de aankoop van één of meerdere maXimaal-spellen via onze webshop: telefoonnummer, adres, …

  • Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens.

3.1 Algemeen

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel de dienstverlening op de website te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking kunnen wij onze dienstverlening immers niet aanbieden.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. 

3.2 Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming - bij de inschrijving op onze nieuwsbrief - om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over maXimaal, wedstrijden, nieuwigheden, acties enz. 

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

  • Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud service of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen. 

  • Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

  • Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van uw registratie op onze website. 

  • Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres. 

  • Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.